Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek umístěných na webové adrese https://socialnisluzbynadprahou.cz (dále „web“, „webové stránky“) je společnost MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, e-mail: info@nadprahou.eu (dále „Provozovatel“)

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby (dále „Osobní údaje“).

Uživatelem je každý návštěvník webových stránek https://socialnisluzbynadprahou.cz (dále: „Uživatel“)

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

Provozovatel sdružuje své partnery tj. města a obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatele a občany. Partneři provozovatele tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Více zde: https://www.nadprahou.eu/mistni-akcni-skupina/podminky-pristoupeni/

V souvislosti s touto činností Provozovatele jsou zpracovávány Osobní údaje, které Provozovatel získává prostřednictvím jiných způsobů komunikace s Uživateli, než prostřednictvím tohoto webu a nejsou tedy předmětem těchto Zásad.

Na těchto webových stránkách je umístěn katalog kontaktů na právnické osoby (název, telefon, e-mail a webové stránky) se souhlasem těchto subjektů. Nejedná se o osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Komentáře

Na těchto webových stránkách Provovatele není vyžadováno a ani umožněno přidávání komentářů, jakýchkoli médií a jiného obsahu Uživatelem.

Osobní údaje z kontaktních formulářů

Na těchto webových stránkách Provozovatele není umožněno vyplňování osobních údajů do kontaktních formulářů ani za účelem registrace Uživatele na těchto webových stránkách a ani za účelem komunikace s Provozovatelem či mezi Uživateli navzájem.

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.

Pokud navštívíte tyto stránky, mohou být nastaveny dočasné cookie ke zjištění akceptace cookies vaším internetovým prohlížečem. Tyto cookie však neobsahují žádná osobní data a jsou vymazána když zavřete váš internetový prohlížeč.

Vložený obsah z dalších webů

Obsah na těchto stránkách může obsahovat jiný vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto jiné webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaká máte práva?

Pokud se domníváte, že jsou Provozovatelem shromažďovány vaše osobní údaje, můžete kdykoli požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel se zavazuje s osobními údaji uživatelů (pokud jsou mu poskytnuty) nakládat v souladu s platnými právními předpisy  – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje (pokud jsou Provozovateli poskytnuty) jsou Provozovatelem zabezpečeny tak, aby zajišťovaly maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří poskytnou své Osobní údaje za účelem komunikace s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele e-mailem (pokud je Provozovateli k dispozici) nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. července 2019.