Souhlas s podmínkami používání internetových stránek

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, webová adresa je: https://socialnisluzbynadprahou.cz

Vlastníkem internetových stránek https://socialnisluzbynadprahou.cz je společnost MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, který je – v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon – oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek https://socialnisluzbynadprahou.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

Prosíme, abyste se pečlivě seznámili s Podmínkami používání před přístupem na tyto internetové stránky a před jejich používáním. Přístupem na tyto internetové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si Podmínky pozorně přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte. Pokud s těmito Podmínkami nebudete souhlasit, žádáme vás o neprodlené opuštění těchto internetových stránek.

Internetové stránky https://socialnisluzbynadprahou.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Uživatelem internetových stránek je každý návštěvník internetových stránek umístěných na webové adrese https://socialnisluzbynadprahou.cz (dále „web“, „webové stránky“).

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah webových stránek https://socialnisluzbynadprahou.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel webu může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na tomto webu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím katalogu umístěném na tomto webu https://socialnisluzbynadprahou.cz.

Provozovatel nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím informací z tohoto webu nedojde k porušení práv třetích osob.

Práva k nehmotným statkům

Provozovateli a třetím osobám náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, fotografií a veškerých vyobrazení na tomto webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na tomto webu.

Na webu https://socialnisluzbynadprahou.cz. mohou být použity nehmotné statky třetích stran (fotografie, grafické prvky, texty a pod.) a to vždy výhradně v souladu s právy jejich vlastníků. Pokud provozovatel webu není vlastníkem práv k těmto nehmotným statkům, není oprávněn souhlasit s používáním těchto nehmotných statků uživateli tohoto webu k jakýmkoli účelům.

Provozovatel webu jako vlastník obsahu souhlasí s používáním informací získaných na webu výhradně k užívání pro nekomerční osobní potřebu. K využití informací pro komerční účely není uživatelům webu udělována žádná licence nebo jiné oprávnění.

Správnost informací

Provozovatel webu vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto internetových stránkách. Přesto však může dojít k nepřesnostem či k případným typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a dle uvážení provozovatele opraveny. Uživatel musí brát ohled na to, že nemusí být vždy dokončena poslední aktualizace informací na tomto webu. Provozovatel může kdykoli, bez upozornění, upravit jakékoliv informace umístěné na tomto webu.

Bezpečnost

Provozovatel rovněž vynakládá veškeré úsilí k zabezpečení komunikace uživatele s webem pomocí účinných bezpečnostních nástrojů, postupů a pravidelnou aktualizací webového software. Provozovatel ani jiná osoba podílející se na vytváření či zprovoznění těchto webových stránek však nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně přímých, nepřímých či následných škod vzniklých v souvislosti s přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním nebo nemožnosti užívat tyto webové stránky, ani za jakékoliv chyby nebo opomenutí týkající se obsahu webových stránek. Toto omezení zahrnuje i jakékoliv případné škody na koncovém zařízení a software uživatele způsobených pomocí nelegálně šířeného škodlivého software.

Ochrana osobních údajů

Před vstupem na webové stránky se prosím seznamte také se Zásadami pro ochranu osobních údajů. Na webu https://socialnisluzbynadprahou.cz není provozován blog s možností přidávat komentáře, diskusní fórum, možnost registrace uživatele, kontaktní formulář či jiné způsoby získávání kontaktních údajů od uživatelů webu. Přesto mohou tyto webové stránky shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Odkazy

Na tyto webové stránky může být odkazováno ze stránek třetích osob, nad nimiž nemá provozovatel žádnou kontrolu a které nepodléhají jeho schválení. Proto provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek, ze kterých je na tyto webové stránky odkazováno.
Chcete-li použít odkaz na tyto webové stránky, můžete se odkázat pouze na jejich úvodní domovskou stránku (home page). Odkaz na jiné strany těchto webových stránek je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázán. Dále je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno vložit tyto webové stránky do rámce jiných webových stránek.
Tyto webové stránky obsahují odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Uživatel proto musí brát v úvahu, že Zásady pro ochranu osobních údajů Provozovatele webu https://socialnisluzbynadprahou.cz nemusí být na jiných stránkách platné a měl by se před použitím jiných stránek informovat o zásadách ochrany osobních údajů a o podmínkách používání vydaných provozovateli těchto jiných stránek. Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z těchto webových stránek ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou.
Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele těchto stránek nejste oprávněni odkazovat v rámci těchto webových stránek na jiné stránky.

Závěrečná ustanovení

Uživatel webových stránek  https://socialnisluzbynadprahou.cz se zavazuje:

  • že se při používání stránek https://socialnisluzbynadprahou.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele
  • že nebude:
    • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava Podmínek je platná dnem zveřejněním na webových stránkách https:/www.socialisluzbynadprahou.cz. Je tedy na každém uživateli stránek, aby se před každým použitím seznámil s aktuálním znění těchto Podmínek, kterými je při užívání webových stránek vázán.

Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 1. července 2019 a od tohoto data jsou platné a účinné.